VII.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA
VII.ETAP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Etap: VII

Programın Tebliğ Tarihi: 04.09.2012

Başvuru Süresi
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilmeli.

Başvuru Yapabilecekler
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

-Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
- Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
- Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
- Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı Kapsamın İçeriği
(1) a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,
e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

(4) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

(5) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

Ekonomik Yatırım Konularında Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.

- Hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

- Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Kazanan yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2013’tür.
 

Ayrıntılar için bizimle irtibata geçebilirsiniz..
 

HİBE PROGRAMLARINA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ..